REGULAMIN KLUBU FITHOUSE

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Poniższy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, jest regulaminem w rozumieniu art.384 Kodeksu Cywilnego i określa prawa i obowiązki Klientów FitHouse – zwanego dalej Klubem, mieszczącego się w Zielonkach przy ul. Galicyjskiej 39.
 2. Klientem Klubu jest każda osoba przebywająca na terenie Klubu na podstawie zakupu biletu jednorazowego, karnetu, lub innych usług oferowanych przez Klub.

 1. Z usług Klubu korzystają Klienci zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Kupując bilet lub karnet Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zgadza się na jego warunki.
 3. Osoby poniżej 18 roku życia mogą korzystać z usług świadczonych przez Klub wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych po wypełnieniu stosownego formularza, na poniższych zasadach:
 • Zajęcia fitness – osoby które ukończyły 15 lat
 • Trening na siłowni – osoby które ukończyły 15 lat
 • Zajęcia dla dzieci – dzieci w wieku od 3 lat w odpowiedniej grupie wiekowej
 1. Klient korzystający z usług Klubu oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i że uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.

KARNETY

 1. Karnety Klubu FitHouse wystawiane są na czas określony.
 2. Niewykorzystany w okresie swojej ważności karnet przepada i nie stanowi podstawy do zwrotów pieniężnych ani przedłużania jego okresu ważności.
 3. Karnety OPEN Klubu FitHouse są karnetami imiennymi i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie. Próba wykorzystania karnetu przez inną osobę stanowi naruszenie regulaminu Klubu i może skutkować wykluczeniem z klubu bez prawa ubiegania się o zwrot opłaty za karnet.
 4. Przy zakupie biletu i karnetu FitHouse Klient zostanie poproszony o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz o podanie swoich danych osobowych – Imię, Nazwisko, Data Urodzenia – dane te są wymagane do zarejestrowania Klienta i bez ich podania Klient nie może korzystać z usług Klubu.
 5. Karnety specjalne wymagają dodatkowego potwierdzenia przy zakupie:
 • ulga SENIOR jest ważny z legitymacją Emeryta lub dla osób które ukończyły 60 rok życia;
 • ulga STUDENT jest ważny jedynie z aktualną legitymacją Studencką;
 • ulga KIDS jest ważny jedynie ze zgodą rodzica/prawnego opiekuna dziecka uczestniczącego w zajęciach z grupy
 1. Klient wyraża zgodę na wykonanie zdjęcia jego osoby (twarzy), które zostanie umieszczone w systemie komputerowym Klubu i będzie służyło wyłącznie do weryfikowania jego tożsamości podczas wizyt w klubie.
 2. Karnet uszkodzony, zniszczony lub poddany jakimkolwiek modyfikacjom jest nieważny.
 3. Klient ma obowiązek okazywać przy wejściu do Klubu kartę członkowską. Jej brak uniemożliwia Ci wejście na teren klubu
 4. W przypadku zagubienia karnetu wystawiany jest jego duplikat. Za wystawienie duplikatu karnetu Klub pobiera opłatę w wysokości 20 zł.
 5. Honorujemy płatności kartami debetowymi, kredytowymi.

KORZYSTANIE Z USŁUG KLUBU

 1. Klienci trenują i uczestniczą w zajęciach oferowanych przez Klub oraz używają wyposażenia i urządzeń Klubu wyłącznie na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 2. Wszystkie urządzenia, wyposażenie i pomieszczenia w Klubie powinny być wykorzystywane zgodnie z ich przeznaczeniem.
 3. Klienci korzystający z usług Klubu zobowiązani są do używania obuwia zmiennego, innego od tego, w którym przybyli do Klubu.
 4. Klienci Klubu są zobowiązani do ćwiczenia w odpowiednich strojach treningowych – zabrania się treningu np. bez koszulki, w klapkach.
 5. Klienci zobowiązani są do zachowania porządku w szatniach, pomieszczeniach sanitarnych oraz poszanowania wyposażenia i urządzeń Klubu.
 6. Klienci są zobowiązani do przestrzegania zasad współżycia społecznego – osoby zachowujące się w sposób wulgarny, agresywny, niebezpieczny lub zakłócający trening innym Klientom będą usuwane z klubu bez możliwości ponownego wykupienia karnetu.
 7. Na terenie klubu obowiązuje zakaz wnoszenia toreb na sale treningowe i siłownie.
 8. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny, całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, stosowania środków stymulujących i/lub dopingujących, sterydów, narkotyków, oraz innych środków uznanych w Polsce za nielegalne.
 9. Osoby pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Klubu.
 10. Klient jest zobowiązany zamknąć na klucz wszystkie swoje rzeczy w szafce do której otrzymał kluczyk podczas rejestracji w recepcji Klubu
 11. Abyś pamiętał o zwróceniu nam kluczyka do szafki, przy jego wydawaniu pobierzemy od Ciebie zastaw (ważny karnet lub dokument), opłata za zgubienie kluczyka wynosi 40 zł.

ZAJĘCIA GRUPOWE

 1. Klient jest zobowiązany stawić się na zajęcia punktualnie – osoby spóźnione ze względu na ich bezpieczeństwo mogą nie zostać wpuszczone na zajęcia w trakcie ich trwania nawet jeśli były wcześniej na nie zapisane.
 2. Minimalna ilość osób na zajęciach to 4 osoby. W wypadku nie zebrania się grupy, zajęcia mogą zostać odwołane.
 3. Na zajęcia grupowe wpuszczana jest ściśle określona limitem ilość osób – o wejściu na zajęcia decyduje kolejność zapisywania.
 4. Klub zastrzega sobie prawo do zapisów na zajęcia grupowe oraz wskazania terminu i sposobu dokonywania takich zapisów.
 5. Klient uczestniczący w zajęciach jest zobowiązany przestrzegać wskazówek instruktora i stosować się do jego uwag.
 6. Klient jest zobowiązany poinformować instruktora przed rozpoczęciem zajęć o wszystkich ewentualnych ograniczeniach zdrowotnych i/lub kontuzjach.
 7. W szczególnych przypadkach Klub ma prawo nie wyrazić zgody na udział klienta w zajęciach. Należą do nich między innymi:
 • Brak odpowiedniego stroju lub obuwia
 • Spóźnienie zagrażające powstaniu kontuzji
 • Niedopasowanie poziomu zaawansowania uczestnika do rodzaju zajęć
 • Zachowanie zagrażające zdrowiu lub zakłócające trening innym osobom
 1. Podczas uczestnictwa w zajęciach obowiązuje zakaz żucia gumy, noszenia dużej, zagrażającej bezpieczeństwu biżuterii, wnoszenia napojów w kubkach.

POLITYKA PRYWATNOŚCI, DANE OSOBOWE

 1. Korzystanie z usług FitHouse jest równoznaczne z akceptacją przedstawionej poniżej Polityki Prywatności. Klub FitHouse szanuje prawo swoich Klientów do prywatności- stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegając ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników.
 2. Klub przetwarza dane osobowe swoich Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Klub FitHouse przetwarza dane osobowe użytkowników, wyłącznie w celu realizacji usług Klubu. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia.
 4. Klub może zbierać i przetwarzać dane osobowe klientów, w celu rejestracji klienta, realizacji świadczonych usług, rezerwacji zajęć i treningów personalnych , w celach marketingowych, w celu przesyłania własnych informacji handlowych.
 5. Klub nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika, bądź na żądanie organów uprawnionych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klub zastrzega sobie prawo do zmian w grafikach zajęć, instruktorów, cen karnetów , regulaminie oraz godzin otwarcia Klubu.
 2. Klub zastrzega sobie prawo do wykorzystywania w celach marketingowych (reklamowych) zdjęć wykonanych na terenie klubu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Klub wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta.
 3. Bez uprzedniej zgody kierownictwa, na terenie Klubu obowiązuje zakaz fotografowania i filmowania w celach komercyjnych oraz akwizycji.
 4. Umieszczanie reklam oraz wszelka działalność o charakterze promocyjnym możliwa jest tylko za zgoda kierownictwa Klubu
 5. Klub nie ponosi odpowiedzialności za przebieg oraz skutki treningów personalnych prowadzonych na terenie Klubu przez instruktorów nie współpracujących z FitHouse.
 6. Klient korzystający z usług trenera personalnego nie współpracującego z FitHouse, na terenie klubu FitHouse, ćwiczy wyłącznie na własną odpowiedzialność i oświadcza, że jest świadomy ryzyka związanego z treningiem, który podejmuje.
 7. Regulamin jest dostępny do wiadomości Klientów w recepcji Klubu oraz na stronie internetowej Klubu.