REGULAMIN KLUBU FITHOUSE

Regulamin stanowi wzorzec umowy w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego. Określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług klubu Fithouse, w szczególności jako strona Umowy o korzystanie z usług klubu FitHouse, jednorazowej wejściówki oraz korzystających na podstawie warunków promocji.

§1
Słowniczek

Przez pojęcia (pisane z małej lub wielkiej litery) użyte w niniejszym regulaminie rozumie się:

 1. Klub – klub FitHouse Zielonki
 2. Placówka Klubu – lokal Klubu mieszczący się w Zielonkach, ul. Galicyjska 39
 3. Członek Klubu – osoba, która zawarła umowę o korzystanie z usług klubu FitHouse oraz wykupiła karnet
 4. Nowy Klient – osoba nie będąca Członkiem Klubu lub osoba, która korzysta z usług Klubu po raz pierwszy.
 5. Klient – Członek Klubu, osoba korzystająca z vouchera lub jednorazowej wejściówki uprawniających do korzystania z usług Klubu bądź osoba korzystająca z usług Klubu na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez Właściciela w tym osoby korzystające z usług Klubu nieodpłatnie; Klientem może być tylko osoba pełnoletnia lub niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat posiadająca pisemną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego na korzystanie z usług Klubu oraz jego oświadczenie o wzięciu pełnej odpowiedzialności za osobę niepełnoletnią.
 6. Karnet – miesięczny abonament uprawniający do korzystania z oferty klubu zgodnie ze specyfikacją danego karnetu:
 • Karnet 4x w miesiącu – uprawnia do korzystania z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 1 miesiąca z ograniczeniem do 4 wejść w tym okresie
 • Karnet 8x w miesiącu – uprawnia do korzystania z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 1miesiąca z ograniczeniem do 8 wejść w tym okresie
 • Karnet Siłownia Poranki –uprawnia do korzystania z dostępu do siłowni Klubu przez okres 1 miesiąca, z tym zastrzeżeniem, że wejście do Klubu musi nastąpić od godziny otwarcia Klubu, jednak nie później niż przed godziną 15:00 oraz w sobotę i niedzielę w godzinach otwarcia klubu.
 • Karnet Siłownia OPEN –uprawniający do korzystania bez ograniczeń z siłowni Klubu przez okres 1 miesiąca (Karnet Siłownia OPEN nie obejmuje usług wyszczególnionych w osobnych cennikach usług)
 • Karnet OPEN –uprawnia do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 1 miesiąca (Karnet OPEN nie obejmuje usług wyszczególnionych w osobnych cennikach usług)
 • Karnet PREMIUM – uprawnia do korzystania bez ograniczeń z wszelkich usług fitness i innych zajęć grupowych znajdujących się w ofercie Klubu oraz dostępu do siłowni Klubu przez okres 1 miesiąca, oraz do skorzystania z usługi 1 godziny masażu lub 1 godziny fizjoterapii lub 1 godziny treningu personalnego. (Karnet PREMIUM nie obejmuje usług wyszczególnionych w osobnych cennikach usług)
 • Wejście jednorazowe M&B uprawnia do udziału w 1 godzinie zajęć Mama & Brzuszek lub Mama & Brzdąc (Karnet nie obejmuje usług wyszczególnionych w osobnych cennikach usług)
 • Karnet M&B – uprawnia do udziału w zajęciach Mama & Brzuszek lub Mama & Brzdąc lub dostępu do siłowni przez okres 5 tygodni z ograniczeniem do 4 wejść w tym okresie (Karnet nie obejmuje usług wyszczególnionych w osobnych cennikach usług)
 1. Osoby uprawnione do działania w imieniu Klubu – Właściciel, manager Klubu, a w zakresie zawierania Umów także obsługa recepcji Klubu.
 2. Właściciel – spółka FitHouse Marcin Zając sp. K. z siedzibą w Zielonkach ul. Galicyjska 39, 32-087 Zielonki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000749591, NIP: 5130245814, REGON: 364788760
 3. Personel Klubu – manager, instruktorzy, trenerzy, obsługa recepcji.
 4. Zajęcia zorganizowane – zajęcia fitness i inne zajęcia sportowe prowadzone przez instruktora w grupach limitowanych co do liczby uczestników, prowadzone zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem, do udziału w których wymagane jest wcześniejsze zapisanie się.
 5. Strona internetowa – strona internetowa o adresie: www.fithousezielonki.pl
 6. Portal dla Klientów – usługa umożliwiająca samodzielne zarządzenie przez Klienta funkcjami takimi jak: zapisami na zajęcia (zapisy i wypisy), zarządzanie karnetem (opłacenie, zawieszanie karnetu, podgląd opłaconych karnetów). Dostęp do Portalu jest możliwy poprzez użycie sprzętu typu: komputer, tablet lub telefon za pośrednictwem strony internetowej.

§2
Zakres usług

 1. Klub świadczy usługi rekreacyjno – sportowe takie jak: siłownia, zajęcia fitness, treningi personalne itp. znajdujące się w ofercie przedstawionej na stronie internetowej www.fithousezielonki.pl
 2. Oferta Klubu dostępna jest również w placówce Klubu, a na żądanie Klienta jest ona przedstawiana ustnie przez personel Klubu.
 3. Klient ma prawo do korzystania z usług Klubu na podstawie zawartej Umowy w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub w razie wejścia jednorazowego w zakresie wynikającym z uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług. Klient ma prawo do korzystania z usług Klubu także na podstawie posiadanego vouchera, bądź na podstawie akcji promocyjnych organizowanych przez Właściciela.
 4. Sprzęt używany w placówkach Klubu jest sprzętem spełniającym wszelkie wymogi dla tego typu urządzeń, a instruktorzy i trenerzy posiadają wiedzę, doświadczenie i wykształcenie niezbędne dla prawidłowego i bezpiecznego prowadzenia zajęć i treningów.
 5. Klub organizując różnego rodzaju imprezy zewnętrzne i wewnętrzne rozdaje zaproszenia do skorzystania z usługi w Klubie.
 6. Zaproszenia są imienne i uprawniają do skorzystania z usług Klubu w oznaczonych na zaproszeniu terminach ważności. Klient ma możliwość wykorzystania zaproszenia w okresie do 3 miesięcy od daty jego otrzymania, chyba że zaproszenie wskazuje inną datę obowiązywania. Zaproszenie nie uprawnia do korzystania z usług klubu przez inną osobę, niż ta która je otrzymała.
 7. Klub prowadzi akcje promocyjne skierowane do swoich Klientów oraz osób nie będących Klientami, których warunki każdorazowo określają ogłoszenia umieszczane w placówkach Klubu lub na stronie internetowej Klubu.
 8. Wchodzenie do Klub przez osoby poniżej 15 roku życia jest niewskazane. Osoby takie mogą przebywać na terenie klubu tylko pod opieką instruktora na zajęciach bądź prawnego opiekuna.

§3
Członkostwo w Klubie

 1. Członkiem Klubu może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoba niepełnoletnia, która ukończyła 15 lat i nie jest całkowicie ubezwłasnowolniona, może zostać członkiem Klubu za pisemną zgodą swojego przedstawiciela ustawowego oraz pod warunkiem złożenia wymaganych oświadczeń.
 3. Klient decydując się na korzystanie z jakiejkolwiek oferty klubu (odpłatnie lub nie) oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i zgadza się na jego warunki.
 4. Podstawą przynależności do Klubu jest umowa zawierana na czas określony. Uprawnienia wynikające z Umowy zapisywane są na Karcie klubowej w zakresie, jaki wynika z zakupionego przez Klienta lub Nowego Klienta Karnetu.
 5. Karnet jest aktywny od dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług rekreacyjno-sportowych w klubie. Na życzenie Klienta może zostać aktywowany w innym terminie, nie później jednak niż w okresie 30 dni od zawarcia przedmiotowej Umowy.
 6. Niewykorzystany w okresie swojej ważności karnet przepada i nie stanowi podstawy do zwrotów pieniężnych ani przedłużania jego okresu ważności.
 7. W przypadku reklamacji opcja zwrotu całości lub części opłaty za karnet rozpatrywana będzie indywidualnie przez Właściciela.
 8. Karnety Klubu FitHouse są karnetami imiennymi i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie. Próba wykorzystania karnetu przez inną osobę stanowi naruszenie regulaminu Klubu i może skutkować wykluczeniem z klubu bez prawa ubiegania się o zwrot opłaty za karnet.
 9. Klub akceptuje Karty typu MultiSport i inne systemy partnerskie wyłącznie w razie podjęcia współpracy Klubu z podmiotami oferującymi te karty i na zasadach wynikających z tych Umów.
 10. Osoby będące posiadaczami wyżej wskazanych kart zobowiązane są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 11. Klub ze względu na jakość świadczonych usług zastrzega sobie prawo do wprowadzenia limitu sprzedawanych karnetów oraz zablokowania dalszej sprzedaży.

§4
Zasady korzystania z usług Klubu

 1. Z usług Klubu korzysta się na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zawartej Umowie oraz w zakresie wynikającym z zakupionego karnetu lub uiszczonej opłaty zgodnie z obowiązującym cennikiem usług, a także na podstawie i w zakresie warunków akcji promocyjnych organizowanych przez Właściciela. Klienci uzyskują prawo do korzystania z usług oferowanych przez Klub po udostępnieniu Klubowi danych osobowych służących weryfikacji i prawidłowej obsługi Klienta Klubu (w szczególności poprzez okazanie, a następnie odczytanie danych z dowodu osobistego lub paszportu Klienta);
  W celu prawidłowego świadczenia usług Klub może przetwarzać dane takie jak: imię i nazwisko Klienta, adres e-mail, telefon kontaktowy i datę urodzenia.
 2. Zakupu usług oferowanych przez Klub dokonuje się w przypadku zakupu pierwszego karnetu oraz kolejnych przez Nowego Klienta, oraz za pomocą portalu dla klientów.
 3. Godziny otwarcia klubu podane są na stronie internetowej oraz są dostępne w klubie.
 4. Klub jest zamknięty w dni świąteczne będące dniami ustawowo wolnymi od pracy. Klub może być zamknięty w inne święta nie będące dniami ustawowo wolnymi od pracy o czym Właściciel poinformuje na stronie internetowej lub na profilu facebook lub w siedzibie klubu z odpowiednim wyprzedzeniem. Okres obowiązywania Umowy i ważności karnetu nie przedłuża się o dni, w których Klub był zamknięty zgodnie z niniejszym zapisem.
 5. Klub może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, usunięcia awarii, a także na podstawie decyzji stosownych władz, z powodu siły wyższej oraz w innych uzasadnionych przypadkach.
 6. W sytuacji, gdy zamknięcie Klubu jest zaplanowane, Klienci zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez umieszczenie stosownej informacji w klubie w miejscu ogólnodostępnym oraz na stronie internetowej. W przypadku niezaplanowanego zamknięcia Klubu wynikającego z nagłej sytuacji, Klienci zostaną poinformowani o tym fakcie niezwłocznie w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.
 7. Z pomieszczeń, stref i urządzeń Klubu Klient powinien korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem, z uwzględnieniem zasad określonych w niniejszym regulaminie, jak również wynikających ze stosownych instrukcji i regulaminów dodatkowych bądź informacji znajdujących się w Klubie lub podawanych ustnie przez personel Klubu.
 8. Klient ma obowiązek wykonywać ćwiczenia na poszczególnych urządzeniach w sposób zgodny z przeznaczeniem sprzętu, z instrukcjami zawartymi na sprzęcie, dostosowując rodzaj i intensywność ćwiczeń do swoich możliwości i stanu zdrowia.
 9. Przy korzystaniu ze sprzętu do ćwiczeń Klient ma obowiązek stosować się do wskazówek i instrukcji personelu Klubu.
 10. Klient ma prawo zwrócić się do trenera obecnego w danej chwili w placówce Klubu o udzielenie informacji na temat sposobu korzystania z poszczególnych urządzeń, wskazówek co do ćwiczeń, jakie Klient może wykonywać ze względu na swoje potrzeby, możliwości i stan zdrowia.
 11. Klient korzystający z usług Klubu oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i że uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 12. Klient, którego stan zdrowia w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa na jego zdolności umysłowe lub fizyczne może korzystać z Klubu pod nadzorem opiekuna znajdującego się w bezpośrednim sąsiedztwie (w przypadku niepodsiadania przez opiekuna Karnetu ani jednorazowego wejścia bądź nie skorzystania przez niego z innych promocji dostępnych w Klubie, nie może on korzystać z usług Klubu). Personel Klubu w miarę możliwości może udzielić pomocy osobom, o których mowa w zdaniu poprzednim w poruszaniu się po Klubie oraz korzystaniu z urządzeń i usług Klubu. Klient ma obowiązek poinformować personel Klubu, w szczególności instruktorów lub trenerów, o wszelkich przeciwwskazaniach do wykonywania danego rodzaju ćwiczeń, w szczególności zdiagnozowanych chorobach, ciąży, przebytych urazach. Klienci cierpiący na schorzenia cukrzycowe, choroby serca, niskie lub wysokie ciśnienie lub w okresie ciąży powinni skonsultować się z lekarzem przed skorzystaniem z usług Klubu oraz korzystać Klubu ze szczególną ostrożnością, stosowanie do zaleceń lekarza oraz aktualnego stanu zdrowia.
 13. W razie pogorszenia samopoczucia lub doznania urazu w trakcie zajęć Klient ma obowiązek zaprzestać wykonywania ćwiczeń i zgłosić ten fakt instruktorowi, trenerowi lub pozostałemu personelowi Klubu.
 14. Członkowie Klubu mają prawo do korzystania z usług Klubu w zakresie wynikającym z zakupionych Karnetów.
 15. Karnet uprawnia do korzystania przez okres 1 miesiąca z usług oferowanych przez klub, zgodnie z aktualną ofertą Klubu zamieszczoną na stronie internetowej oraz dostępną u pracowników Klubów.
 16. Klienci nie będący Członkami Klubu mogą korzystać z usług Klubu po uiszczeniu jednorazowej opłaty pod warunkiem, że Klub dysponuje wolnymi miejscami na zajęciach zorganizowanych lub odpowiednimi warunkami do zajęć indywidualnych na siłowni. Z uwzględnieniem zdania pierwszego Klienci nie będący Członkami Klubu mogą także korzystać z usług Klubu, na warunkach i w zakresie określonym przez akcje promocyjne organizowane przez Właściciela.
 17. Klienci są zobowiązani do posiadania przy sobie dowodu tożsamości ze zdjęciem za każdym razem kiedy wchodzą do placówki Klubu. Personel Klubu może poprosić Klienta o przedstawienie dowodu tożsamości, a w razie odmowy z jakichkolwiek powodów, Personel Klubu może nakazać danemu Klientowi natychmiastowe opuszczenie placówki Klubu.
 18. Członkowie Klubu posiadający karnet siłownia poranki mogą korzystać z usług Klubu po godz. 15:00 w ramach karnetu siłownia poranki o ile wejście do Klubu nastąpi przed godz. 15:00.
 19. Klient zgłasza zamiar uczestnictwa w zorganizowanych zajęciach poprzez zapisanie się na nie za pośrednictwem Portalu dla Klientów najwcześniej na 14 dni przed terminem danych zajęć. Członek Klubu nie może się zapisać na zajęcia zorganizowanie w przypadku posiadania zadłużenia w stosunku do Właściciela wynikającego z zawartej Umowy.
 20. Harmonogram zajęć zorganizowanych udostępniany jest na bieżąco na Stronie internetowej lub na koncie Klienta w Portalu dla Klienta oraz dostępny jest w recepcji Klubu.
 21. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc w grupach na zajęciach zorganizowanych o prawie do udziału w danych zajęciach decyduje kolejność zgłoszeń.
 22. W wypadku wolnych miejsc na dane zajęcia zorganizowane, do udziału w tych zajęciach uprawnieni są również Klienci, którzy nie zapisali się na te zajęcia.
 23. Klient ma obowiązek poinformować Klub o rezygnacji z udziału w zorganizowanych zajęciach z co najmniej dwugodzinnym wyprzedzeniem. Klient dokonuje zgłoszenia o zamiarze rezygnacji drogą udostępnioną przez Klub (przez Portal dla Klientów, SMS, telefonicznie, osobiście lub kontakt przez facebook).
 24. W wypadku nie odwołania rezerwacji i nie stawienia się na zajęciach Klub ma prawo do nałożenia kary:
  – Dla użytkowników systemów partnerskich (Multisport, Ok system etc.) w wysokości 20,00 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za każdą nieobecność na zajęciach, którą to Klient zobowiązany jest uregulować najpóźniej przy najbliższej wizycie w Klubie.
  – Dla klientów posiadających karnet OPEN skracany będzie czas ważności karnetu o jeden dzień za każdą nie odwołaną rezerwację.
  – Klientom z karnetami wejściowymi(x4, x8) będzie zbijane jedno wejście za każdą nie odwołaną rezerwację.
 25. Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć zorganizowanych jeżeli liczba Klientów zapisanych nie będzie przekraczać czterech osób, a także w przypadku prowadzenia prac technicznych/ konserwacyjnych uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie tych zajęć. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu zajęć zorganizowanych oraz osoby prowadzącej zajęcia.
 26. Na zajęcia zorganizowane Klient jest zobowiązany przychodzić do Klubu z wyprzedzeniem w celu odpowiedniego przygotowania się do zajęć. Osoby spóźnione nie zostaną wpuszczone na zajęcia zorganizowane.
 27. Opuszczenie sali ćwiczeń przed zakończeniem zajęć wymaga poinformowania instruktora prowadzącego zajęcia.
 28. Klienci zobowiązani są do posiadania odpowiedniego ubioru, w tym obuwia sportowego zamiennego przeznaczonego dla danego rodzaju zajęć lub ćwiczeń oraz ręcznika.
 29. W pomieszczeniach Klubu obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu, posiadania i spożywania alkoholu, posiadania i zażywania środków odurzających i narkotyków, przychodzenia w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków oraz przynoszenia niebezpiecznych narzędzi i przedmiotów.
 30. Zabrania się rejestrowania obrazu i dźwięku na terenie placówek Klubu bez zgody Właściciela lub managera Klubu.
 31. Klienci zobowiązani są do zachowania spokoju i porządku w szatniach, pomieszczeniach sanitarnych, poszanowania wyposażenia i urządzeń Klubu.
 32. Ze względu na dbałość o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z usług Klubu oraz świadczących w Klubie swoje usługi klienci są zobowiązani do przestrzegania zasad współżycia społecznego – osoby zachowujące się w sposób wulgarny, agresywny, niebezpieczny lub zakłócający trening innym Klientom będą usuwane z klubu bez możliwości ponownego wykupienia karnetu.
 33. Na terenie Klubu obowiązuje bezwzględny, całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, stosowania środków stymulujących i/lub dopingujących, sterydów, narkotyków, oraz innych środków uznanych w Polsce za nielegalne.
 34. Osoby pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Klubu.
 35. Osoby świadczące usługi z zakresu treningu personalnego nie posiadając umowy zawartej z Właścicielem Klubu są zobowiązane do każdorazowego uiszczenia opłaty w wysokości 20zł. stanowiącego opłatę za pojedyncze wejście.
 36. Zdjęcia wykonane na terenie Klubu w godzinach jego pracy oraz podczas imprez zewnętrznych organizowanych przez Klub wraz z wykorzystaniem wizerunku Klienta mogą zostać wykorzystane przez Klub wyłącznie w oparciu oraz w zakresie zgody udzielonej uprzednio przez Klienta.
 37. Wykorzystywanie przez osoby trzecie materiałów reklamowych oraz zdjęć obiektu jest zabronione. Bez zgody Managera Klubu nie można prowadzić jakiejkolwiek działalności marketingowo–reklamowej w placówkach Klubów.
 38. Abyś pamiętał o zwróceniu nam kluczyka do szafki, przy jego wydawaniu pobierzemy od Ciebie zastaw (ważny karnet lub dokument), opłata za zgubienie kluczyka wynosi 30 zł.

§5
Zasady korzystania z szatni

 1. Klient zobowiązany jest do pozostawienia swoich rzeczy w przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu szatni, w szafce, zamykanej na zamek. Wstęp na salę ćwiczeń (m.in. siłownie, strefę cardio, salę zajęć zorganizowanych) z plecakami lub innym bagażem chociażby podręcznym jest zabroniony.
 2. Klient zobowiązany jest do zachowania należytej staranności w zakresie zamykania szafki po umieszczeniu tam swoich rzeczy. W przypadku nieprawidłowego działania szafki Klient ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym personel Klubu.
 3. Po skorzystaniu z usług Klubu w danym dniu Klient ma obowiązek opróżnienia szafki ze wszystkich należących do niego rzeczy, w przeciwnym razie za pozostawione w szafce rzeczy Klub nie ponosi odpowiedzialności.

§6
Cennik oraz sposób dokonywania płatności

 1. Cennik usług świadczonych w Klubie dostępny jest w recepcji placówki Klubu oraz na Stronie internetowej.
 2. Zarówno Nowy Klient jak i Klient mają obowiązek uiszczenia opłaty z góry za wybrany przez siebie rodzaj Karnetu.
 3. Nowy Klient jak i Członek Klubu ma możliwość opłacenia z góry karnetu na okres dłuższy niż 1 miesiąc pod warunkiem, że jest to opłata wniesiona za okres 1 miesiąca lub jego wielokrotności.
 4. Osoba nie będąca Członkiem Klubu, chcąca skorzystać z usług Klubu bez zawierania Umowy np. na podstawie jednorazowej wejściówki ma obowiązek uiścić należną opłatę z góry.
 5. Ulgi określone w cenniku przysługują:
  SENIOR za okazaniem legitymacji Emeryta lub dla osób które ukończyły 60 rok życia;
  STUDENT jedynie z aktualną legitymacją Studencką;
  KIDS jedynie za okazaniem legitymacji szkolnej oraz zgodą rodzica/prawnego opiekuna dziecka.
 6. Opłaty określone w Regulaminie uiszcza się we wskazanych formach płatności przyjętych przez Właściciela.

§7
Odpowiedzialność za szkodę

 1. Klub odpowiada względem Klientów za szkody na osobie oraz szkody w mieniu wynikłe z nienależytego wykonania lub niewykonania Umowy przez Klub oraz za szkody powstałe w związku z zawinionym bezprawnym działaniem lub zaniechaniem Klubu na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Roszczenia z tytułu naprawienia szkody Klient zgłasza z wykorzystaniem formularza reklamacji, na piśmie w placówce Klubu lub listem poleconym na adres korespondencyjny: ul. Galicyjska 39, 32-087 Zielonki ze wskazaniem Właściciela Klubu, którego roszczenie dotyczy.
 3. Klub ma obowiązek odpowiedzieć na złożoną reklamację w okresie nie dłuższym niż 30 dni.
 4. Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej w mieniu Klubu lub mieniu innego Klienta oraz za szkody na osobie wyrządzone swoim zawinionym działaniem lub zaniechaniem.

§8
Zmiana regulaminu

 1. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu wymagają formy pisemnej oraz podania do wiadomości Klientów poprzez umieszczenie informacji na Stronie internetowej, jak również w ogólnodostępnym miejscu w placówkach Klubu.
 2. W razie zmiany regulaminu Klient ma prawo rozwiązania umowy ze skutkiem na koniec obowiązywania Karnetu poprzez złożenie na piśmie lub drogą mailową stosownego oświadczenia woli z podaniem jako przyczyny rozwiązania umowy faktu zmiany regulaminu.
 3. Termin na złożenie oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy wynosi 14 dni od chwili umieszczenia informacji o zmianie regulaminu. Po bezskutecznym upływie terminu domniemywa się, że Klient akceptuje wprowadzone zmiany regulaminu.
 4. Klub ma prawo do zmiany: cennika usług, zakresu świadczonych usług, np. poprzez wycofanie z oferty danego rodzaju zajęć, osoby trenera prowadzącego zajęcia oraz godzin prowadzenia poszczególnych zajęć. Zmiany te nie stanowią zmiany Umowy jak i Regulaminu.

§9
Ochrona danych osobowych

 1. Korzystanie z usług Klubu jest równoznaczne z akceptacją przedstawionej poniżej Polityki Prywatności. Klub szanuje prawo swoich Klientów do prywatności- stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegając ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników.
 2. Klub przetwarza dane osobowe swoich Klientów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 3. Klub przetwarza dane osobowe użytkowników, wyłącznie w celu realizacji usług Klubu. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia.
 4. Klub może zbierać i przetwarzać dane osobowe klientów, w celu rejestracji klienta, realizacji świadczonych usług, rezerwacji zajęć i treningów personalnych, w celach marketingowych, w celu przesyłania własnych informacji handlowych.
 5. Klub nie udostępnia osobom ani podmiotom trzecim danych osobowych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których dzieje się to za wyraźną zgodą użytkownika, bądź na żądanie organów uprawnionych.

§10
Postanowienia końcowe

 1. W celu realizacji uprawnień określonych w Regulaminie uprawniony może w dowolnej chwili podejmować kontakt z właścicielem sieci Klubów za pośrednictwem:
 • poczty tradycyjnej na adres: ul. Galicyjska 39, 32-087 Zielonki
 • poczty elektronicznej pod adresem: fithousezielonki@gmail.com
 1. Wszelkie uwagi co do pracy Klubu i obsługi, reklamacje co do jakości świadczonych usług oraz inne skargi i wnioski mogą być zgłaszane przez Klientów za pomocą wiadomości e-mail na adres fithousezielonki@gmail.com lub w drodze pisemnej i doręczane bądź przez pozostawienie pisma na recepcji Klubu.
 2. Klient będący konsumentem może skorzystać z następujących pozasądowych możliwości skorzystania z pozasądowych metod rozwiązywania sporu:
 • zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu;
 • skierowania sprawy do stałego sądu polubownego przy wojewódzkim inspektorze Inspekcji Handlowej;
 • zwrócenia się do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów m.in. Federacji Konsumentów.
 1. Właściciel informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której konsument może złożyć swoją skargę co do zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii, a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.
 2. Skorzystanie z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń jest możliwe po zakończeniu procedury reklamacyjnej i ma charakter dobrowolny – obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
 3. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur dostępne są m.in. pod następującymi adresami: www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php; www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php, zaś pod adresem www.uokik.gov.pl dostępny jest wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich wraz z informacją o rodzaju spraw, jakimi poszczególne podmioty się zajmują.
 4. Adres strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie http://www.krakow.wiih.gov.pl/ . Wykaz wszystkich wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz stałych sądów polubownych wraz z adresami ich stron internetowych dostępne są pod adresem www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.